صمیمیت

پیوند نزدیک. توجه محبت آمیز و همراه با احترام نسبت به یکدیگر. صمیمیت ممکن است جسمی، عاطفی یا روحی باشد.

Intimacy

Close bond. Respectful and tender care for each other. Intimacy can be physical, emotional or spiritual.