رضایت دادن

موافقت کنید کاری را انجام دهید یا دیگران کاری را در مورد شما انجام دهند.

To give consent

To agree to do something or to have something done.