شپش ناحیه جنسی

انگلهای (جانوران بسیار ریز) موجود در موهای اندامهای جنسی خارجی (زهار). شپش ناحیه جنسی خون میمکد. شپش ناحیه جنسی باعث خارش بسیار زیاد میشود و به شدت مسری است.

Pubic lice

Parasites (very tiny animals) in the pubic hair. Pubic lice suck blood. Pubic lice cause a lot of itching and are very contagious.