انقباضات رحمی (درد زایمان)

مرحله قبل از زایمان. در طول انقباضات رحمی (درد زایمان) رحم منقبض و  دهانه و گردن رحم باز میشود. وقتی که دهانه رحم به اندازه کافی باز شد، نوزاد میتواند به دنیا بیاید.

Labour

Process before delivery. During labour a woman has contractions and the entrance to the uterus (cervix) opens up. When the entrance is large enough, the baby can be born.