بارور

اگر بارور باشید، میتوانید حامله و بچه دار شوید (اگر زن باشید) یا میتوانید زنی را حامله کنید و بچه دار شوید (اگر مرد باشید). زن در طول سیکل قاعدگی خود، حول و حوش زمان تخمک گذاری، چند روز بارور است. اگر در این مدت آمیزش جنسی داشته باشد ممکن است باردار شود .

Fertile

If you are fertile, you are able to have a baby (if you are a woman) or make a baby (if you are a man). A woman has about 6 fertile days during her menstrual cycle, around the time of ovulation. If she has sexual intercourse during this time, she may become pregnant.