بار ویروسی

میزان HIV در خون. اگر بار ویروسی بالا باشد، HIV به سهولت به دیگران سرایت می کند. داروها بار ویروسی را کاهش می دهند اما ویروس هرگز به طور کامل از بین نمی رود.

Viral load

Amount of HIV in the blood. If the viral load is high, HIV can more easily be passed on to others. Medicines lowers the viral load, but the virus never disappears completely.