اچ آی وی (HIV) مثبت

اچ آی وی مثبت به معنای آن است که شخص مبتلا به اچ آی وی است. کسی که اچ آی وی مثبت باشد، حامل ویروس اچ آی وی است.

HIV-positive

HIV-positive means that a person has HIV. An HIV-positive person is a carrier of the HIV-virus.