ادرار کردن.

دفع ادرار از بدن.

To urinate

To allow urine to flow out of your body.