لوله رحم

اندام متصل به رحم. هر زن 2 لوله رحم دارد که هر کدام در یک طرف رحم قرار دارد. بعد از تخمک گذاری، یکی از دو لوله تخمک رسیده را به رحم می برد.

Fallopian tube

Organ connected to the uterus. A woman has 2 fallopian tubes, 1 on each side of the uterus. After ovulation, 1 of the 2 fallopian tubes carries the ripe egg cell to the uterus.