تراجنسی / ترنسکشوال

تراجنس کسی است که از نظر جسمی کاملاٌ یک مرد و یا یک زن است. ولی چنین افراد حس می کنند که از نظر جنسی متعلق به جنس مخالف باشند. این ها دارای بدنی مردانه هستند، ولی احساسی مانند یک زن دارند. یا این که دارای بدنی زنانه هستند، ولی احاسی مانند یک مرد دارند. برای همترازنمودن اندامشان با احساس جنسی که درخود دارند، می توانند خود را تحت عمل جراحی قراردهند / یا این که ازهورمون استفاده نمایند.

Transsexuality

Transsexual people are physically clearly a man or a woman. They feel, however, that they are part of the other sex. They have a male body, but feel like a woman. Or they have a female body, but feel like a man. In order to change the body to align with the sex they feel is correct, they can be operated on and / or take  hormones.