تراجنسی (تراسکشوالیتی)

انسانهای تراجنس از نظر جسمی، مشخصاً مرد یا زن میباشند. ولی  حس میکنند متعلق به جنس دیگرند. تراجنسها بدنی مردانه دارند اما حس میکنند زن هستند. یا دارای بدنی زنانه اند ولی احساس میکنند مرد هستند. برای تغییر بدن به جنسی که فرد خود را متعلق به آن میداند، میتوان عمل جراحی نمود یا هورمون مصرف کرد.

Transsexuality

Transsexual people are physically clearly a man or a woman. They feel, however, that they are part of the other sex. They have a male body, but feel like a woman. Or they have a female body, but feel like a man. In order to change the body to align with the sex they feel is correct, they can be operated on and / or take  hormones.