بیضه

هر مرد دو بیضه دارد. بیضه ها سلول اسپرم جدید را تولید می کنند. بیضه ها در کیسه بیضه قرار دارند و در زیر آلت مردان آویزان هستند.

Testicle

A man has 2 testicles. Testicles produce new sperm cells. They are located in the scrotum, which hangs under the penis.