تست اچ آی وی (HIV)

تست برای معلوم شدن ابتلای شما به اچ آی وی. بدون این تست نمیتوانید مطمئن باشید که اچ آی وی دارید. تستهای مختلفی وجود دارد که وجود آنتی بادی و/ یا ذرات ویروس را اندازه گیری میکند. تست حدود شش هفته تا سه ماه بعد از قرار گرفتن در معرض خطر عفونت، جواب قطعی و قابل اطمینانی میدهد.

HIV test

Test to check whether you have HIV. Without the test, you cannot be sure whether or not you have HIV. There are various tests. The tests measure the presence of antibodies and/or virus particles. The test gives a reliable result from about 6 weeks to 3 months after you have been at risk of infection.