تحریک جنسی با زبان

لمس کردن فردی با زبان و حرکت دادن زبان روی پوست او.

Stimulating someone with the tongue

To touch someone with your tongue, moving your tongue across their skin.