مرده زایی

مرده زایی زمانی است که جنین در رحم مادر فوت کند. ممکن است مادر پس از مرگ جنین، انقباضات رحمی (درد زایمان) داشته باشد و جنین مرده را به دنیا بیاورد. گاهی لازم است که دکتر عمل جراحی سزارین انجام دهد. در بسیاری از موارد مشخص نیست که چرا جنین مرده است.

Stillbirth

A stillbirth occurs when a foetus dies in the mother's uterus. Once the foetus has died, the mother can have contractions and deliver. Sometimes the doctor needs to perform a caesarean section. Often no-one knows why the foetus died.