عفونت و بیماری آمیزشی (STI)

STI مخفف Sexually Transmitted Infection (عفونت و بیماری آمیزشی) است و به معنای عفونت و بیماری است که فقط از طریق تماس جنسی منتقل میشود.

STI

STI stands for sexually transmitted infection: an infection that is only transmitted by sexual contact.