فرج (بخش بیرونی اندام جنسی زن)

بخش بیرونی اندام جنسی زن. لبهای مهبل (واژن)، کلیتوریس، دهانه مجرای ادرار و دهانه مهبل (واژن)، قسمتهای مختلف فرج (بخش بیرونی اندام جنسی زن) میباشند.

Vulva

External part of the female sexual organs. The labia, clitoris, urinary meatus and the opening to the vagina are all part of the vulva.