دمل

تورم روی پوست. دمل دارای هسته نرمی است که مایع زرد رنگی (چرک) داخل آن را پر کرده است. این نوع دمل بر اثر عفونت ایجاد میشود.

Sore

Bulge on the skin. A sore has a soft core with yellowish liquid (pus) inside. It is caused by an infection.