قربانی

فردی که کسی یا چیزی به او آسیب برساند.

Victim

Someone who suffers harm by someone or something.