والدینی

پیوندی بین والدین (پدر یا مادر) و کودک. پدر و مادر از کودک مراقبت می کنند و هر دو مسئول کودک هستند.

Parenthood

Both parents take care of the child and are responsible for the child.