سلامت

احساس سلامت فیزیکی، ذهنی و اجتماعی در محیط خود. سلامتی چیزی بیش از فقط بیمار نبودن است.

Health

Feeling physically, mentally and socially well in your environment. Health is more than just not being ill.