تمایلات جنسی

هسته مرکزی انسان. این روشی معمول و مثبت برای ابراز احساسات خودتان است. تمایلات جنسی فقط شامل سکس نمی شوند بلکه موارد دیگری را نیز در بر می گیرد مانند: لذت جنسی و صمیمت، آناتومی بدن و داشتن فرزند، منع مذهبی و ارزش های مربوط به تمایل جنسی.

Sexuality

A central aspect of being human. It is a normal and positive way to express yourself. Sexuality involves not only sex but also other matters like for example: sexual pleasure and intimacy, anatomy and having children, taboos and values on sexual orientation.