میل جنسی

یکی از جنبه های محوری انسانها. میل جنسی عبارت است از روشی معمول و مثبت برای ابراز وجود خود. میل جنسی فقط شامل سکس نمیشود بلکه چیزهای دیگری را هم در بر میگیرد، مانند لذت جنسی، عشقبازی، آناتومی و بچه دار شدن، تابوها (منع های مذهبی، عرفی و غیره) و ارزشهای مربوط به گرایش جنسی.

Sexuality

A central aspect of being human. It is a normal and positive way to express yourself. Sexuality involves not only sex but also other matters like for example: sexual pleasure and intimacy, anatomy and having children, taboos and values on sexual orientation.