منی

مایع سفید رنگ غلیظی که از آلت تناسلی مرد هنگام انزال خارج می شود. این مایع حاوی سلول های اسپرم است.

Semen

Thick white fluid that comes out of a man's penis when he ejaculates. The fluid contains sperm cells.