گرایش یا جهت یابی جنسی

اگر یک مرد از نظر سکس و یا احساس، گرایش به زن داشته باشد، او هتروسکسوئل (علاقمند به جنس مخالف) می باشد. اگر یک زن از نظرسکس و یا احساس گرایش به مرد داشته باشد، او نیز هتروسکسوئل می باشد. اگر یک مرد از نظر سکس و یا احساس، گرایش به مرد داشته باشد، اوشووُل (schwul) یا هوموسکسوئل (علاقمند به همجنس) است. اگر یک زن از نظرسکس ویا جنسی گرایش به زن داشته باشد، او لـِپیـش (lesbisch) یا هوموسکسوئل ( علاقمند به همجنس) می باشد. بعضی انسان ها از نظر سکس و یا احساس، به زن و مرد هردوگرایش دارند. و این انسان ها را بی سکسوئل (bisexuell) علاقمند به هردوجنس) می نامند.

Sexual orientation

When a man feels sexually and / or emotionally attracted to women, he is heterosexual. When a woman feels sexually and / or emotionally attracted to men, she is also heterosexual. When a man is sexually and / or emotionally attracted to men, he is gay (homosexual). If a woman feels sexually and / or emotionally attracted to women, she is lesbian or homosexual. Some people feel sexually and / or emotionally attracted to women and men, and are thus bisexual.