گرایش جنسی

اگر مردی از لحاظ جنسی و/ یا احساسی، به زنان گرایش داشته باشد، دگرجنس گرا (هتروسکسوئل) است. اگر زنی از لحاظ جنسی و / یا احساسی به مردان گرایش داشته باشد، نیز دگرجنس گرا است. اگر مردی از لحاظ جنسی و/ یا احساسی، به مردان گرایش داشته باشد، همجنس گرا (هوموسکسوئل) است. اگر زنی از لحاظ جنسی و/ یا احساسی، به زنان گرایش داشته باشد، لزبین یا همجنس گرا (هوموسکسوئل) است. بعضی ها از لحاظ جنسی و احساسی، هم به مردان احساس گرایش دارند و هم به زنان که در این صورت دوجنس گرا (بی سکسوئل) میباشند.

Sexual orientation

When a man feels sexually and / or emotionally attracted to women, he is heterosexual. When a woman feels sexually and / or emotionally attracted to men, she is also heterosexual. When a man is sexually and / or emotionally attracted to men, he is gay (homosexual). If a woman feels sexually and / or emotionally attracted to women, she is lesbian or homosexual. Some people feel sexually and / or emotionally attracted to women and men, and are thus bisexual.