سکس مهبلی

سکس به همراه دخول در مهبل.

Vaginal sex

Sex with penetration of the vagina.