سکس دهانی

تحریک اندام های جنسی فرد دیگری با زبان یا دهان. سکس دهانی برای مرد ساک زدن نامیده می شود. سکس دهانی برای زن فرج لیسی نامیده می شود.

Oral sex

Stimulating someone else's sexual organs with your mouth or tongue. Oral sex for a man is called fellatio/a blow job. Oral sex for a woman is called cunnilingus/licking.