ترشحات مهبلی

مایع بی رنگ یا سفیدی که از مهبل خارج می شود. این طبیعی است. این مایع از خشک شدن مهبل جلوگیری می کند. همچنین از مهبل در برابر عفونت ها محافظت می کند. زنان در طول روزهای باروری سیکل عادت ماهانه خود و در دورن بارداری ترشحات سفید بیشتری دارند.

Vaginal discharge

Colourless or white fluid from the vagina. This is normal. The fluid prevents the vagina from drying out. It also protects against infections. Woman have more white discharge during the fertile days of their cycle and during pregnancy.