احترام

احساس ارزش قائل شدن نسبت به فردی دیگر. وقتی کسی به شخص دیگری احترام میگذارد، احساسات و نظرات این شخص برایش مهم است.

Respect

Feeling appreciation for a person. If you respect another person, his/her feelings and opinions are important to you