گال

عفونت پوستی که توسط جانوران بسیار ریز (کرم) ایجاد می شود. گال باعث خارش بسیار زیاد ناحیه شکم و اندام های تناسلی می شود. کرم می تواند گال را درمان کند. گال یک بیماری قابل انتقال از طریق آمیزش جنسی و مسری است.

Scabies

A contagious infection of the skin caused by very tiny animals (mites). Scabies causes a lot of itching, especially on the belly and in the area of the sexual organs. A cream can cure scabies.