نوار بهداشتی

لایی کوچکی که زنان در طول دوره عادت ماهانه در لباس زیر خود می پوشند. نوار بهداشتی که خون را جذب می کند. نوار بهداشتی دارای یک تکه چسبنده در سطح زیرین خود است که آن را در جای خود نگه می دارد.

Sanitary towel

Small pad that women wear in their underpants during their menstrual period. The sanitary towel absorbs the blood. It has an adhesive patch on the underside to keep it in place.