خونریزی ماهانه

خونریزی از مهبل (واژن) زنان یک بار در ماه. خونریزی ماهانه (عادت ماهانه، قاعدگی) چند روز طول میکشد. هر ماه بدن زن آماده حاملگی میشود، اما اگر حامله نشد، بدن خون اضافی موجود دررحم را دفع میکند.

Menstrual period/menstruation

The outflow of blood through the woman's vagina once a month. The menstrual period / menstruation lasts a few days. Every month the woman’s body prepares for a pregnancy, but if she does not become pregnant, the body removes the excess blood from the uterus.