پروستات

اندامی که در اطراف پیشاب راه مرد قرار دارد. وقتی مردی به ارگاسم می رسد، پروستات منقبض می شود و منی را با فشار خارج می کند. این مرحله انزال نامیده می شود.

Prostate

Organ that surrounds a man's urethra. When a man has an orgasm, the prostate contracts and pushes the semen out. This process is called ejaculation.