پروستات

اندامی که دورتادور مجرای ادرار مرد قرار دارد. وقتی مردی به ارگاسم میرسد، پروستات منقبض میشود و منی را با فشار خارج میکند. این مرحله انزال نامیده میشود.

Prostate

Organ that surrounds a man's urethra. When a man has an orgasm, the prostate contracts and pushes the semen out. This process is called ejaculation.