کاندوم

پوششی نازک لاستیکی که مرد روی آلت جنسی نعوظ شده میکشد. هنگام انزال مرد، مایع منی در داخل کاندوم جمع میشود. کاندوم  در برابر اچ آی وی (HIV) و اکثر عفونتها و بیماریهای آمیزشی (STI) محافظت و از حاملگی ناخواسته جلوگیری میکند (یک وسیله جلوگیری است). از هر کاندوم فقط یکبار باید استفاده کنید.

Condom

Covering of thin rubber that a man wears over his erect penis. A condom catches the semen when the man ejaculates. A condom protects against HIV and most STIs, and prevents unwanted pregnancy (it is a method of contraception). You should use a condom only once.