پوست ختنه گاه

قسمتی از پوست روی کلاهک (انتهای) آلت جنسی مرد. پوست ختنه گاه از کلاهک در برابر باکتری و چیزهای دیگری محافظت می کند. در مردانی که ختنه شده اند این پوست برداشته شده است.

Foreskin

The piece of skin that surrounds the glans (end) of the penis. The foreskin protects the glans. Circumcised men have had their foreskin removed.