بارداری

زمان بین اولین روز آخرین خونریزی ماهانه تا تولد نوزاد. حاملگی حدود 40 هفته یا 288 روز طول میکشد.

Pregnancy

The time from the first day of the most recent menstrual period until the birth of the child. A pregnancy lasts approximately 40 weeks or 288 days.