زایمان

هنگام زایمان نوزاد از بدن مادر به دنیا می آید. نوزاد بر اثر انقباضات رحمی (درد زایمان) با فشار از رحم بیرون و از طریق مهبل (واژن) به دنیا می آید . ماما (قابله) هنگام زایمان به مادر کمک میکند.

Birth

During birth the baby comes out of the mother's body into the world. The contractions push the baby out of the uterus and through the vagina. The midwife helps the mother during birth.