پورنوگرافی

عکس ها و ویدیوهای افرادی که در حال سکس یا سایر کارهای سکسی هستند. پورنوگرافی قرار است باعث تحریک جنسی افراد شود.

Pornography

Photos and videos of people having sexual intercourse or performing other sexual acts. Pornography is made to arouse people sexually.