لب های مهبل

پوستی که از مهبل، کلیتوریس و مجرای پیشاب محافظت می کند. زنان دو جفت لب مهبل دارند. لب های خارجی پوشیده از مو و ضخیم هستند و لب های داخلی بدون مو و نازک تر هستند.

Labia

Skin that protects the vagina, clitoris and urinary meatus. Women have 2 pairs of labia. The outer labia are covered with hair and are thicker, the inner labia are not covered with hair and are thinner.