مجرای پیشاب

انتهای پیشاب راه. ادرار از طریق مجرای پیشاب از بدن خارج می شود. در مورد زنان این قسمت بین کلیتوریس و مهبل آنها قرار گرفته است و در مورد مردان این قسمت در انتهای آلت تناسلی آنها قرار دارد.

Urinary meatus

End of the urethra. Urine leaves the body through the urinary meatus. In the case of women it is between the clitoris and the vagina, in the case of men it is at the end of the penis.