بارور

اگر بارور باشید یعنی می توانید بچه دار شوید (اگر زن باشید) یا بارور کنید (اگر مرد باشید). زنان در طول سیکل عادت ماهانه خود، حول و هوش زمان تخمک گذاری، حدود 6 روز قابلیت باروری دارند. اگر در این مدت آمیزش جنسی داشته باشند ممکن است باردار شوند.

Fertile

If you are fertile, you are able to have a baby (if you are a woman) or make a baby (if you are a man). A woman has about 6 fertile days during her menstrual cycle, around the time of ovulation. If she has sexual intercourse during this time, she may become pregnant.