قرص ضد حاملگی

قرصی که از بارداری جلوگیری میکند (یکی از روشهای جلوگیری از حاملگی). قرص ضد حاملگی فقط در صورتی مؤثر است که زن آنرا هر روز در ساعت مشخصی مصرف میل کند.

Contraceptive pill

Pill that prevents pregnancy (a method of contraception). The contraceptive pill is only effective when a woman takes it every day at a fixed time.