قرص ضدبارداری

قرصی که از بارداری جلوگیری می کند (یکی از روش های جلوگیری). قرص ضدبارداری فقط در صورتی مؤثر است که زن هر روز در ساعت ثابتی آن را میل کند.

Contraceptive pill

Pill that prevents pregnancy (a method of contraception). The contraceptive pill is only effective when a woman takes it every day at a fixed time.