ساک زدن

بوسیدن، لیسیدن و مکیدن آلت جنسی مرد. ساک زدن، سکس دهانی است.

Blow job

Kissing, licking and sucking a penis. A blow job is oral sex.