پروفیلاکس بعد از تماس (PEP)

پروفیلاکس بعد از تماس (PEP) عبارت است از معالجه با داروی اچ آی وی (HIV) بعد ازتماس جنسی بدون محافظت و سوءظن جدی که احتمال ابتلا وجود دارد. این معالجه خطر ابتلا به اچ آی وی (HIV) را کاهش میدهد. معالجه باید طی سه روز بعد از تماس جنسی خطرناک شروع شود.

PEP

PEP (post-exposure prophylaxis) is a treatment with HIV medicines after unprotected sexual contact and the justified suspicion of possibly being infected. The treatment reduces the risk of an HIV infection. The treatment has to start within 3 days of the risky contact.