دخول

بخشی از بدن (آلت جنسی مرد، انگشت و غیره) را در بدن شخص دیگری وارد کردن.

Penetration

Putting a part of the body (penis, finger, etc.) or an object into someone else's body.