دخول

گذاشتن قسمتی از بدن (آلت تناسلی مرد، انگشت و غیره) یا شیئ در بدن فرد دیگری.

Penetration

Putting a part of the body (penis, finger, etc.) or an object into someone else's body.