انگل

جانور بسیار ریزی که در بدن انسان زندگی میکند، از بدن تغذیه میکند و روی آن تأثیر میگذارد. انگل ممکن است عفونتهایی را منتقل کند به عنوان مثال تریکوموناس و گال.

Parasite

Very tiny animal that lives in a person's body, feeds on it and affects it. Parasites can pass on infections, for example trichomoniasis and scabies.