انگل

جانوار بسیار ریزی که در بدن انسان زندگی می کند و از بدن تغذیه می کند و روی آن تأثیر می گذارد. انگل ها می توانند عفونت ها را منتقل می کنند به عنوان مثال تریکوموناس و گال.

Parasite

Very tiny animal that lives in a person's body, feeds on it and affects it. Parasites can pass on infections, for example trichomoniasis and scabies.