ادرار

مایع زائدی که افراد هنگام رفتن به دستشویی از طریق پیشاب راه از بدن دفع می کنند. این مایع زرد رنگ است.

Urine

The liquid waste material which people expel from their bodies through the bladder and urethra when they go to the toilet. Urine is a yellow fluid