ارگاسم

اوج تحریک جنسی. این یک احساس بسیار خوشایند است. همه ماهیچه های شما منقبض می شوند. برای یک مرد، ارگاسم معمولاً انزال را به دنبال دارد. پس از ارگاسم، بدن به حالت آرامش می رسد.

Orgasm

The height of sexual arousal. It is an intensely pleasant feeling. All your muscles contract. For a man, the orgasm is usually followed by ejaculation. After the orgasm, the body relaxes.