اندام تناسلی

اندام هایی که در اصل برای زاد و ولد مورد استفاده قرار می گیرند. اندام های تناسلی همچنین در لذت سکسی نیز نقش مهمی دارند. مردان و زنان دارای اندام های تناسلی قابل مشاهده و غیر قابل مشاهده (داخلی) هستند. اندام های تناسلی قابل مشاهده به عنوان مثال آلت تناسلی مرد و لب های مهبل زن است و پروستات در مردان و رحم در زن ها اندام های تناسلی غیرقابل مشاهده محسوب می شوند.

Sexual organ

Organs that are primarily used for making babies. Sexual organs are also important in experiencing sexual pleasure. Men and women have visible and invisible (internal) sexual organs. Visible (external) sexual organs are for example a man's penis and a woman's labia, and invisible (internal) sexual organs are for example a man's prostate and a woman's uterus.