تبخال

عفونتی که توسط ویروس ایجاد میشود. نشانه های تبخال، تاولهایی است که روی اندامهای تناسلی یا در اطراف آنها، مقعد یا دهان ظاهر میشود. این تاولها معمولاً خود به خود از بین میرود. ویروس در بدن باقی میماند و بنابراین ممکن است بعداً تاولهای دیگری  ایجاد شود. تبخال یکی از عفونتها و بیماریهای آمیزشی (STI) و بسیار مسری است.

Herpes

Infection caused by a virus. The symptoms of herpes are blisters on or around the sexual organs, anus or mouth. These blisters usually disappear spontaneously. The virus stays in the body, so more blisters may appear later. Herpes is a sexually transmitted infection (STI) and is very contagious.