بیهوشی عمومی

بیهوشی عمومی عبارت است از بیهوشی کامل تمام بدن. بدن بر اثر بیهوشی آرام میگیرد و شخص در طول عمل جراحی دردی حس نمیکند. بیهوشی عمومی مانند خواب عمیق است. بیهوشی عمومی باید توسط دکتر بیهوشی انجام شود. دکتر در طول مدت بیهوشی، مراقب بیمار است. بیهوشی پس از تمام شدن عمل جراحی به پایان میرسد. بیماردوباره بیدار میشود.

General anaesthesia

A general anaesthesia is an anaesthetic for the whole body. The body relaxes and the person feels no pain when operated on. It's like a deep sleep. A general anaesthesia must be administered by an anaesthetist. The doctor supervises the patient during sleep. After the operation the anaesthesia will wear off. The patient wakes up again.